Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Az 1970-es évek elején jött létre a házi gondozás, mint otthoni ápolási, szociális ellátási forma Tata városában. Kezdetben két fő gondozónő látta el az ezzel kapcsolatos feladatokat városszerte, később a gondozók létszáma tovább bővült az igények növekedésével. Az irányítást a Városi Tanács Szociális Osztálya látta el. 1989-ben létrejött a városban két Gondozási Központ, melyeknek külön vezetője volt és mindkét székhelyen (Petőfi s. u. 16. és Kocsi u. 13.) 3–3 fő gondozónő dolgozott. 1996-tól a feladat ellátása a Szociális Alapellátó Intézmény kereti között biztosított, kezdetben a két Gondozási központon, mint telephelyeken keresztül, napjainkban a Deák F. u. 5. szám alatti székhelyen nyújtott ellátásként működik. Az ellátotti kör is bővült időközben, Tata lakosságán kívül már a kistérség településein élőket is ellátjuk.

Elérhetőségei:

Bódis Tímea Tata, Deák F. u. 5.

Tel.: 06 30/167-6626

E-mail: szocalap@tata.hu

Az ellátás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe melyet a mindenkori szociális helyi rendelet határoz meg.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ez jelenti az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Segítséget igényelhet a gondozott a napi élelem-biztosításában, bevásárlás, ebédszállítás formájában. Amennyiben önállóan nem tud étkezni a szolgálat vállalja at étkeztetést. Az idős emberek nagy része már nem képes környezetének rendben tartására. A lakókörnyezet rendben tartása gondozási feladat. A konyha, fürdőszoba rendbetétele, ugyan csak fontos feladat a gondozó számára, hogy az ágyban fekvő gondozottnál külön figyelmet fordítson a személyi tisztálkodásra, az ágynemű tisztaságára, az egészségügyi gondozásra /a kompetencia határok betartása mellett/. Fontos feladat a mentális gondozás, a szociális ügyek intézésében való segítés, a külvilággal való kapcsolattartás támogatása. Fertőző beteg esetében a kijelölt gondozónő látja el a gondozást, megfelelő körültekintéssel.

A házi segítségnyújtást 4 fő gondozónővel látjuk el. Szükség szerint éves szinten egy-egy gondozónő 5-6 főt lát el. Az ellátottak tervezett száma éves szinten 20-25 fő. A központ koordinálásával lefedi a város illetve a kistérség egész területét.

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az igénybevételét megelőzően vizsgáljuk a gondozási szükségletet, mely alapján megállapítható a napi gondozási szükséglet időtartama. Ennek megfelelően biztosítjuk az ellátást, amely napi legfeljebb 4 óra lehet. Az igénybevétel során igazodunk az ellátást igénybevevő személyes kéréséhez is. Házi segítségnyújtásban részesíthető személyek száma 45 fő.

Megszakítás