Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető: Tóth-Füle Bernadett

Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.

Elérhetősége telefonon: 06 30/320-8131

A szolgáltatás célja,

Célja a szociális munka eszközeinek, módszereinek segítségével a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, valamint a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének biztosítása, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, a családból való kiemelés megelőzése, valamint a családjából kiemelt gyermek családba való visszahelyezése.

A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás – nevelés figyelemmel kísérése.

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az intézmény ellátási területén élő lakosság számára személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, ellátások közvetítése, szervezési tevékenység végzése.

Segítségnyújtás a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy az igénybe vevők képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldására.

A családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárása, a megfelelő megoldások keresésében való segítségnyújtás, a preventív lehetőségek kidolgozása, a családok összetartó erejének megőrzésében nyújtott segítő tevékenység, illetve az átmenetileg sérült funkciók helyreállításának elősegítése.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

 • Szülő és gyermek tájékoztatása mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének, valamint a családban történő nevelkedésének biztosításával,
 • A gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítése a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével,
 • A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátáshoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
 • A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben levő várandós anya tájékoztatása a nyílt, és titkos örökbefogadás lehetőségeiről valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,
 • az örökbefogadó szülő tájékoztatása az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról,
 • Szabadidős programok szervezése
 • Észlelő – és jelzőrendszer működtetése
 • Tájékoztatás, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Adománygyűjtés – osztás
 • Szünidei gyermekétkeztetésben közreműködés

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • az észlelő – és jelzőrendszer tagjaival, magánszemélyekkel, és intézményekkel való együttműködés megszervezése és tevékenységük összehangolása,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve oda a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás esetében,

A Szolgálat kezdeményezi:

 • egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét
 • egyéb szociális alapszolgáltatások (különösen családsegítés) igénybevételét

      Javaslatot tesz:

 • a gyermek veszélyeztetettségének megfelelően a Központ felé a gyermek védelembe vételére, hatósági intézkedésre,
 • a gyermek tankötelezettségének előmozdítása érdekében a családi pótlék természetbeni formában nyújtására,
 • a gyermek családból való kiemelésére, leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek:

 • figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémákat, a gyermekek veszélyeztetettségét, és jelzi azokat az illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szervek felé,
 • fogadja, és meghallgatja a szolgálathoz érkezőket, meghallgatja a gyermek panaszát, és
 • annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,
 • szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiséget,
 • részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 • információt nyújt a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról, valamint segítséget nyújt azok vitelében,
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást végez,
 • elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
 • szervezi a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, valamint az ezekhez való hozzáférést.

A gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének folyamata:

 • prevenció, megelőzés: a településeken olyan szabadidős programok szervezése a gyermekek számára, mely hasznos időtöltést, kikapcsolódást kínál, nevelő célzata is lehet – ezek a programok segíthetnek a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, és a már kialakult veszélyeztetettség megszűntetésében.
 • gyanú esetén jelzés: a jelzést tevőnek ennek során nem kell mérlegelnie a veszélyeztetettség súlyosságát
 • cselekvés: a gyermekjóléti szolgálat feltárja a problémát, azokra megoldásokat dolgoz ki, indokolt esetben hatósági intézkedéseket kezdeményez; megoldási javaslatait gondozási – nevelési tervben rögzíti határidők megadásával, ebbe bevonja a jelzőrendszer azon tagjait, akik érintettek az adott gyermek ügyében
 • az intézkedésről visszajelzés: a jelzőrendszer aktivált tagjainak- itt mérik fel a veszélyeztetettség mértékét az összes információ birtokában. A szolgálat a jelzést követően felveszi a kapcsolatot a családdal, mérlegeli, szükséges – e a gyermekjóléti szolgáltatás valamilyen formája – a döntésről írásban tájékoztatja a jelzést küldőt.
Megszakítás